Nasza misja

Fundacja na rzecz Jakości Kształcenia

utworzona została dn. 23 maja 2012 r. z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) przez ówczesną Przewodniczącą KRASP prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow.

Fundacja działa na rzecz szeroko rozumianej jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. Jednym z głównych zadań Fundacji jest wspieranie procesów doskonalenia jakości kształcenia.

Nasze zasady i cele

Portal Jakości Kształcenia ma na celu dostarczenie studentem informacji o zasadach na jakich odbywa się kształcenie wyższe oraz również zapewnianie jakości kształcenia, tak aby studenci potrafili korzystać i uzasadniać swoje prawa w tym obszarze. W szczególności:

(1) na poziomie krajowym zostaną dokładnie zaprezentowane przepisy dotyczące procesu kształcenia (Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenie w sprawie studiów, Rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny programowej) oraz działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w tym wynikające ze statutu kryteria i standardy prowadzenia oceny programów studiów,

(2) zostanie przedstawiona rama systemowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego: koncepcja uczenia zorientowanego na studenta (Student-Centered Learning) i jej osadzenie w Europejskich Wskazówkach i Standardach dla Zapewniania Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area),

(3) poziom uczelniany reprezentują dobre praktyki w zakresie doskonalenia jakości kształcenia przez wyselekcjonowane uczelnie. 

(4) portal umożliwia zgłaszanie przez studentów dobrych praktyk dotyczących procesu kształcenia – opartych na ich doświadczeniach z uczestnictwa w zajęciach. 

Nasze główne wartości

Obecnie szkolnictwo wyższe przeżywa istotne wyzwania związane w obszarze dydaktycznym. Z jednej strony presja doskonalenia procesu kształcenia wyrażana komunikatami ministrów w ramach Procesu Bolońskiego (Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego), z drugiej strony ostatnie zmiany przepisów krajowym wprowadzające ścieżkę dydaktyczną rozwoju kadr akademickich, powodują duże potrzeby informacyjne w otoczeniu odnośnie do projektowania i realizowania dydaktyki. Dobre kształcenie wyższe jest kluczowe w budowaniu nowoczesnego i rozwiniętego pod kątem gospodarczym i społecznym państwa polskiego, konkurencyjnego na poziomie globalnym.