Pokój do samokształcenia na kierunku fizjoterapia

Opis praktyki

Pokój do samokształcenia na kierunku fizjoterapia
W kształceniu przyszłych fizjoterapeutów niezbędne jest połączenia teorii i praktyki. Dzięki
takiemu rozwiązaniu studenci mają możliwość korzystania z odpowiednio wyposażonej infrastruktury. Odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pomieszczenia (np. Modele anatomiczne lub kozetki) pomagają utrwalać informacje przekazywane na zajęciach i dają możliwość do samokształcenia. Dzięki temu student nie musi martwić się o koszta z nimi związane.

Kluczowe elementy praktyki

– możliwość doskonalenia praktycznego nabytej wiedzy
– odciążenie finansowe studenta związanego z zakupem sprzętu
– dostosowane pomieszczenie spełniające wymogi BHP podczas nauki
– możliwość skorzystania z pomocy dydaktycznych w postaci modelów i plakatów podczas nauki

Obszar nauk: nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej

Nazwa uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Zgłaszajacy dobrą praktykę: GK

Liczba odwiedzin: 23309